Swoboda przeplywu towarow na rynku wewnetrznym ue

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to samo z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Role w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w porządek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, które pragnie spełniać towar w współzależności od miejsca w którym będzie on używany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne powstające z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym brana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wynikania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie wycofany z sektorze. Proponuje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.